Algemene Voorwaarden Linking Therapy

Linking Therapy houdt praktijk in Hydrothermtherapie, Cocooning, Integrale Therapie en Weleda Schoonheidsverzorging en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37106775.

Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

1. Uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst

1. De behandelovereenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak schriftelijk en/of mondeling. De overeenkomst bestaat uit een behandeling/sessie of meerdere behandelingen/sessies.

2. De sessieduur kan 60, 90 of 120 minuten bedragen.

3. De frequentie van de sessies gedurende de behandelingsperiode wordt mondeling afgesproken tussen cliënt en therapeut.

4. Behandelaar/therapeut zal de sessies naar beste inzicht en vermogen en in overleg met de cliënt uitvoeren.

5. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling/sessie tijdig aan de behandelaar/therapeut wordt medegedeeld. Dit betreft zaken als: al dan niet tijdig aanwezig kunnen zijn, contra- indicaties, complicaties en mogelijke veranderingen die zich voordoen tijdens het behandeltraject.

6. De behandelaar/therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Aanvang behandelingen/sessies

1. Opdrachtgever/cliënt draagt zorg voor een goede persoonlijke hygiëne?

2. Bij onvoldoende persoonlijke hygiëne van opdrachtgever/cliënt, is de behandelaar/therapeut gemachtigd de behandeling/sessie te staken/beëindigen. Bepalend is de beoordeling van de behandelaar/therapeut.

3. Opdrachtgever/cliënt gebruikt geen parfum; verzorgingsproducten die chemisch op geur zijn gebracht.

4. Opdrachtgever/cliënt dient bij aanvang van de behandeling/sessie de mobiele telefoon uit/ stil te zetten.

3. Behandelwijze

1. Opdrachtgever/cliënt is zich ervan bewust dat er tijdens de behandelingsperiode fysiek contact kan plaatsvinden tussen de behandelaar/therapeut en de cliënt, waarbij de therapeut te allen tijde respectvol zal omgaan met de lichamelijke, persoonlijke, geestelijke, religieuze en politieke grenzen van de cliënt.

2. Opdrachtgever/cliënt is vrij te allen hierin zijn/haar grenzen aan te geven. Cliënt is vrij deelname aan een voorgestelde structuur of behandeling/sessie weigeren zonder opgaaf van redenen.

3. Tijdens de behandeling/sessie geldt tevens de “Stop-code”, d.w.z. alle handelingen/sessies worden gestaakt wanneer behandelaar/therapeut of cliënt “Stop” zegt.

4. Opdrachtgever/cliënt is op de hoogte van het feit dat desbetreffende behandelmethode een therapievorm betreft die openend van vorm is, waarbij medische of psychische klachten en verstoringen in eerste instantie kunnen verergeren.

4. Geheimhouding

1. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

2. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de Behandeling(en)/sessie(s) en die tijdens de behandeling/sessie wordt uitgewisseld.

5. Betaling

1. De kosten van een behandeling/sessie zijn te vinden op www.linkingbeauty.nl dn www.linkingtherapy.nl.

2. Betalingen bij Linking Therapy geschieden d.m.v. contante betaling of d.m.v. het inleveren van een door Linking Therapy uitgeschreven cadeaubon.

3. Bij betalen d.m.v. een cadeaubon, uitgegeven door Linking Therapy, is terugbetaling niet mogelijk.

4. Bij tussentijdse prijswijzigingen of verandering in de aangeboden behandelingen, geldt de behandeling met bijbehorende prijs op het moment van verzilveren van de cadeaubon.

6. Annulering

1. Annulering van de gemaakte afspraak dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.

2. Bij annulering tot 24 uur voor de gemaakte afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.

3. Bij annulering binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak is de cliënt 50% van de gereserveerde behandeltijd verschuldigd. Deze wordt door Linking Beauty in rekening gebracht.

7. Klachten

1. Mochten er klachten zijn, dan is cliënt/opdrachtgever gehouden, uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking van klachten, dit schriftelijk te melden aan de behandelaar/therapeut.

2. Bij klachten streven cliënt en behandelaar/therapeut beiden naar oprechte, duidelijke en volledige communicatie om tot een goede oplossing te komen.

8. Aansprakelijkheid 

1. Behandelaar/therapeut streeft een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau na, waarbij er sprake is van een inspanningsverplichting.

2. Behandelaar/therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

3. Behandelaar/therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het niet (op tijd) inschakelen van het eigen netwerk en/of daartoe geëigende instanties bij crises situaties.

4. Behandelaar/therapeut biedt geen crisisopvang (24/7 bereikbaarheid en/of beschikbaarheid). Indien de cliënt acute crisismomenten ervaart of verwacht waar hij/zij niet zelf uit kan komen en/of geen controle meer heeft over zijn/haar gedrag om de eigen veiligheid, of die van degenen die onder zijn/haar zorg vallen te garanderen, dan dient de cliënt zelf zorg te dragen voor een crisisplan waarbij het eigen netwerk en/of daartoe geëigende instanties worden ingeschakeld.
5. De aansprakelijkheid van de behandelaar/therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten, is beperkt tot maximaal de kosten van de behandeling/sessie of tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt. 

6. De aansprakelijkheid van de therapeut is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelaar/coach wordt uitbetaald.
7. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de behandelaar/therapeut aansprakelijk wil stellen.

8. Als de behandelaar/therapeut op een bepaald punt van mening is dat de cliënt beter ondersteund kan worden door iemand met een andere expertise of in een andere setting, dan zal in overleg met de cliënt worden doorverwezen naar andere therapeuten / medici.

9. Beëindiging overeenkomst tussen behandelaar/therapeut en opdrachtgever/cliënt. 

Deze overeenkomst en de behandelingsperiode eindigen:

1. Na de afrondingssessie als de cliënt en therapeut de behandelingsperiode als afgrond beschouwen.

2. Na een doorverwijzing naar een collega of instelling als de therapeut van mening is de cliënt niet verder te kunnen helpen met zijn/haar hulpvraag.

3. Een maand na de laatste sessie, indien de cliënt geen vervolgafspraak meer wenst of maakt en er geen tijdelijke pauze is afgesproken.

Disclaimer Linking Therapy

Een bezoeker van deze site mag geen auteursrechtelijke beschermende werken en andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Linking Therapy.
Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Met de toegang tot en het gebruik van deze website stem je als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

  • Linking Therapy zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn.
  • Linking Therapy is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.
  • Linking Therapy heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slecht als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen.
  • Linking Therapy kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn.
  • Linking Therapy is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijdt als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

Geregistreerd bij Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nr. 37106775.
Prijswijzigingen en zetfouten Linking Therapy voorbehouden.